ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΟΜΙΣΤΡΟ ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩ (€) TAXI TARIFF VALID
Μονή 0,68 Single
Διπλή 1,19 Double
Σημαία 1,19 Flag

Αναμονή

Υποχρεωτική αναμονή επιβάτη 20 λεπά.

Περαν των 20 λεπτών το κόστος διαμορφώνεται ελεύθερα με κοινή συμφωνία.

10,85 (ανά ώρα)

Waiting Charge
Pasengers obligation 20 min.

After the first 20min cost is defined with comon arangement.

Αποσκευή άνω των 10 κιλών 0,40 Luggages up to 10 kilos.
Νυχτερινό 24:00 έως 05:00 1.19 Night Tariff
ΚΤΕΛ, Λιμάνι, Σ. Σταθμός 1,07 From Railway st., Seatport ETC
     
Aπό & προς Αεροδρόμιο:   From and to Airports:
Ε. Βενιζέλος 3,84 E. Venizelos
Μακεδονία 3,16 Makedonia
Λοιπά 2,60 Rest
     
Απλή Κλήση Ραδιοταξί 1,92   0,00 Simple Call for Taxi
Ραντεβού 3,39 - 6,56 Appointment
     
Ελάχιστη Αποζημίωση:   Minimym Fare:
Αθήνας - Θεσσαλονίκης 3,16 Athens - Thessaloniki
Λοιπής χώρας 3,39 ETC. Country
     
     
* Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 13%